سایت کاشی گلچین میبدhttp://golchintile.comسایت کاشی گلچین میبدfaسایت کاشی گلچین میبدhttp://golchintile.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://golchintile.com162130سایت کاشی گلچین میبدCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 درمید بژ http://golchintile.com/index.aspx?Product=درمید-بژ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدرمید بژدیجیتال شش برگ.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;کاشی های سرامیکی&nbsp; دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش دیوار ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور و میتوان به صورت لعاب دار یا بدون لعاب باشند.</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 کریستال نقره ای کالیبره دیجیتال http://golchintile.com/index.aspx?Product=کریستال-نقره ای-کالیبره-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/کریستال نقره ای دیجیتال کالیبره.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>سرامیک های کف دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش کف ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 ترمه صورتی http://golchintile.com/index.aspx?Product=ترمه-صورتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترمه صورتی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>سرامیک های کف&nbsp; به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش کف ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 دانیلا دیجیتال http://golchintile.com/index.aspx?Product=دانیلا-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدانیلادیجیتال.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>کاشی های سرامیکی&nbsp; دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش دیوار ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور و میتوان به صورت لعاب دار یا بدون لعاب باشند.</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 دکا قهوه ای کونیک دار دیجیتال http://golchintile.com/index.aspx?Product=دکا-قهوه ای-کونیک-دار-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدکاقهوه ای کونیک دار دیجیتال.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;کاشی های سرامیکی&nbsp; دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش دیوار ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور و میتوان به صورت لعاب دار یا بدون لعاب باشند.</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 دایو سیر دیجیتال http://golchintile.com/index.aspx?Product=دایو-سیر-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/دایوسیردیجیتال.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>سرامیک های کف دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش کف ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 دانیکا حصیری آبی نیم سیر http://golchintile.com/index.aspx?Product=دانیکا-حصیری-آبی-نیم-سیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دانیکا حصیری آبی نیم سیر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>کاشی های دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش دیوار ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور و میتوان به صورت لعاب دار یا بدون لعاب باشند.</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 آتاناز http://golchintile.com/index.aspx?Product=آتاناز <img src='./Administrator/files/ProductPic/آتاناز دیجیتال.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>کاشی های دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش دیوار ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور و میتوان به صورت لعاب دار یا بدون لعاب باشند.</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 آبی کبالتی http://golchintile.com/index.aspx?Product=آبی-کبالتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آبی کبالتی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>سرامیک های کف&nbsp; به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش کف ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 داریا قهوه ای http://golchintile.com/index.aspx?Product=داریا-قهوه ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/دار یا قهوه ای.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>کاشی های دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش دیوار ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور و میتوان به صورت لعاب دار یا بدون لعاب باشند.</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 دانیکا حصیری آبی سیر http://golchintile.com/index.aspx?Product=دانیکا-حصیری-آبی-سیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/دانیکاحصیری آبی سیر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>کاشی های دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش دیوار ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور و میتوان به صورت لعاب دار یا بدون لعاب باشند.</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 دامیتا کرم رستیک http://golchintile.com/index.aspx?Product=دامیتا-کرم-رستیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/دامیتا کرم رستیک دیجیتال.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>کاشی های دیجیتال به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش دیوار ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور و میتوان به صورت لعاب دار یا بدون لعاب باشند.</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017 عدوس http://golchintile.com/index.aspx?Product=عدوس <img src='./Administrator/files/ProductPic/عدوس.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>سرامیک های کف&nbsp; به قطعات نازک ساخته شده از مواد اولیه معدنی جهت پوشش کف ها استفاده میشود.</p> <p>این محصولات غیرقایل سوختن و پایدار در برابر نور</p> <p>دارای یک پوشش غیر قابل نفوذ و دارای جذب آب (E) میباشد.</p></p><hr/> Sunday, October 29, 2017