سایت کاشی گلچین میبدhttp://golchintile.comسایت کاشی گلچین میبدfaسایت کاشی گلچین میبدhttp://golchintile.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttp://golchintile.com162130سایت کاشی گلچین میبدCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 کریستال نقره ای کالیبره دیجیتال(هرمترمربع 9500 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=کریستال-نقره ای-کالیبره-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/کریستال نقره ای دیجیتال کالیبره.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">توضیحات:</span></p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 129/6 متر</p> <p><span style="font-size: 10pt;">هرپالت شامل 72 کارتن</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">هرکارتن 1/8 متر</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">هرکارتن شامل 5 برگ&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">وزن هرپالت 2550 کیلو</span></p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 زربین(هرمتر مربع 9500تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=زربین <img src='./Administrator/files/ProductPic/زربین.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 92/16 متر</p> <p>هرپالت شامل 48کارتن</p> <p>هرکارتن 1/92 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 گل یخ نقره ای(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=gole_yakh <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگل یخ.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: 10pt;">توضیحات:</span></p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 138/24 متر</p> <p><span>هرپالت شامل 96 کارتن</span></p> <p><span>هرکارتن 1/44 متر</span></p> <p><span>هرکارتن شامل 9 برگ&nbsp;</span></p> <p><span>وزن هرپالت 2400 کیلو</span></p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 دیوید طوسی (هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=دیوید <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوید طوسی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 103/68 متر</p> <p>هرپالت شامل 72 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/44 متر</p> <p>هرکارتن شامل 8 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 1800 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 بارش آبی رستیک(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=بارش-آبی-رستی <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارش آبی رستیک.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">توضیحات:</span></p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 121/68 متر</p> <p>هرپالت شامل 78 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/56 متر</p> <p>هرکارتن شامل14 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2100 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 تراورتن کرم ترانس(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=تراورتن کرم-ترانس <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaتراورتن کرم ترانس.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>توضیحات:</span></p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 103/68 متر</p> <p>هرپالت شامل 72 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/44 متر</p> <p>هرکارتن شامل 8 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 1800 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 دیوید کرم(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=دیوید-کرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوید کرم.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>توضیحات:</span></p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 138/24 متر</p> <p>هرپالت شامل 96 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/44 متر</p> <p>هرکارتن شامل 9 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2400 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 درفام نقره ای(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=درفام-نقره ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدرفام نقره ای.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">توضیحات:</span></p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 128 متر</p> <p>هرپالت شامل 128 کارتن</p> <p>هرکارتن 1 متر</p> <p>وزن هرپالت 2100 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 گل یخ کریستال(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=گل یخ_کریستال <img src='./Administrator/files/ProductPic/گل یخ.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 128 متر</p> <p>هرپالت شامل 128 کارتن</p> <p>هرکارتن 1 متر</p> <p>وزن هرپالت 2100 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 ثمینا آبی زبر رستیک(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=ثمینا-آبی-زبر-رستیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ثمینا.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 121/68 متر</p> <p>هرپالت شامل 78 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/56 متر</p> <p>هرکارتن شامل14 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2100 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 تراورتن گردویی(هرمتر مربع 9500 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=تراورتن-گردوییی <img src='./Administrator/files/ProductPic/تراورتن گردویی40-80.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 78/72 متر</p> <p>هرپالت شامل 82 کارتن</p> <p>هرکارتن 0/96 متر</p> <p>هرکارتن شامل 3 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 1600 کیلو</p></p><hr/> Sunday, July 15, 2018 راین دیجیتال(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=راین-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/64415راین.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p>هرپالت شامل 72 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/5 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 بیسموت دیجیتال(هرمتر مربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=بیسموت-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/بیسموت65715.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p>هرپالت شامل 72 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/5 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Monday, July 16, 2018 سفیدساده(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=سفید-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/سفید.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p>هرپالت شامل 72 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/5 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 آپاتیت مشکی دیجیتال(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=آپاتیت-مشکی-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/64935آپاتیت مشکی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p>هرپالت شامل 72 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/5 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 صخره(هرمتر مربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=صخره <img src='./Administrator/files/ProductPic/صخره 23445.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 138/24 متر</p> <p>هرپالت شامل 96 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/44 متر</p> <p>هرکارتن شامل 9 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2400 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 سهیل(هرمتر مربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=سهیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/سهیل.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 92/16 متر</p> <p>هرپالت شامل 96 کارتن</p> <p>هرکارتن 0/96&nbsp; متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 1650 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 دنا طوسی(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=دنا-طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دنا.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p>هرپالت شامل 64کارتن</p> <p>هرکارتن 1/5 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 دلف قهوه ای دیجیتال(هرمترمربع9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=دلف-قهوه ای-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/دلف قهوه ای.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p>هرپالت شامل 72 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/5 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Monday, July 16, 2018 ریتا شکلاتی دیجیتال(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=ریتا-شکلاتی-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/ریتا 62315.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p>هرپالت شامل 72 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/5 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 داکسی فریم مشکی دیجیتال(هرمتر مربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=داکسی-فریم-مشکی-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/65115داکسی فریم مشکی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>توضیحات:</span></p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p><span>هرپالت شامل 72 کارتن</span></p> <p><span>هرکارتن 1/5 متر</span></p> <p><span>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</span></p> <p><span>وزن هرپالت 2000 کیلو</span></p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 دیوید طوسی(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=دیوید-طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaدیوید طوسی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 138/24 متر</p> <p>هرپالت شامل 96 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/44 متر</p> <p>هرکارتن شامل 9 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2400 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018 دیوید طوسی(هرمترمربع 9000 تومان) http://golchintile.com/index.aspx?Product=دیوید-طوسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaدیوید طوسی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>توضیحات:</p> <p>قیمت براساس پالت میباشد</p> <p>هرپالت 108 متر</p> <p>هرپالت شامل 64 کارتن</p> <p>هرکارتن 1/5 متر</p> <p>هرکارتن شامل 6 برگ&nbsp;</p> <p>وزن هرپالت 2000 کیلو</p></p><hr/> Thursday, July 12, 2018